Společnost Poppe+Potthoff s.r.o. tímto informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podání a zpracování oznámení.

Politika a postupy společnosti Poppe+Potthoff s.r.o. pro oblast whistleblowingu jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a důvěrné prostředí pro podání oznámení. Ujišťujeme, že každé oznámení bude pečlivě vyšetřeno s dodržením nejpřísnějších standardů důvěrnosti a spravedlnosti.

Obsahem oznámení může být informace fyzické osoby o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Podané oznámení musí být pravdivé a poskytnuté informace by měly být co nejpřesnější a nejúplnější. Pokud existují důkazy (dokumenty, fotografie, záznamy), které podporují dané tvrzení, tak by měly být rovněž poskytnuty. Oznámení by mělo dále obsahovat informace o tom, kdy se oznamované skutečnosti odehrály a případně i konkrétní jména osob, které byly do podezřelých aktivit zapojeny.

Oznámení může být společnosti Poppe+Potthoff s.r.o. podáno následujícími formami:

  • e-mailem na adresu ohlasovnappcz@gmail.com
  • písemně do kovové schránky označené nápisem Oznámení (Whistleblowing), která je umístěna ve spojovací chodbě mezi výrobními halami společnosti

Pokud oznamovatel uvede svou totožnost a kontaktní údaje, tak jej příslušná osoba zaměstnavatele do 7 dnů ode dne přijetí oznámení písemně vyrozumí o tom, že se daným podnětem zabývá. Následně posoudí důvodnost oznámení a do 30 dnů od přijetí oznámení písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení. Tuto lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit.

Pokud zjistí, že se nejedná o oznámení dle Zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom oznamovatele písemně vyrozumí.

Anonymita oznamovatele a důvěrnost obsahu jeho oznámení jsou garantovány. Ochrana před odvetným opatřením však nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

Transparentnost, etika a zodpovědnost jsou klíčovými hodnotami, které formují naši společnost, proto děkujeme za Vaši důvěru a podporu!

Poppe+Potthoff s.r.o.